Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2024

Δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας μετά το πέρας της συνεδρίας του Υπουργικού ΣυμβουλίουΗ Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Αθηνά Μιχαηλίδου προέβη σήμερα σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους σχετικά με Απόφαση που λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο,

η οποία αφορά στην επίτευξη των στόχων του Έτους Νεολαίας 2024.

Μετά το πέρας της συνεδρίας, η κ. Μιχαηλίδου σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους ανέφερε:

Προχωρήσαμε σήμερα με την υλοποίηση ακόμα μιας δέσμευσης της Κυβέρνησης. Αφορά στην ανακήρυξη του 2024 ως Έτους Νεολαίας. Άρα έχουμε καλέσει όλα τα Υπουργεία και Υφυπουργεία  να αναλάβουν δράσεις για τους νέους.

Η εξαγγελία του 2024 ως Εθνικού Έτους Νεολαίας σκοπό έχει να δώσει ορατότητα στα θέματα της νεολαίας, να ενθαρρύνει την προώθηση πολιτικών για τη νεολαία, να ενισχύσει τη συμμετοχή των νέων και των οργανώσεών τους στην κοινωνία και γενικότερα να ενδυναμώσει τη νεολαία.

Στο πλαίσιο του Έτους Νεολαίας για την Κύπρο θα αναπτυχθούν νέες πρωτοβουλίες και θα αναδειχθούν υφιστάμενες που υποστηρίζουν τους νέους, την προσωπική, την κοινωνική, την οικονομική και την επαγγελματική ανάπτυξή τους σε ένα πράσινο, ψηφιακό και συμπεριληπτική κόσμο. Οι δραστηριότητες θα βρίσκονται σε εναρμόνιση με τους στόχους της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νεολαία 2019-2027, καθώς και τις προτεραιότητες του Προγράμματος Διακυβέρνησης. Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και υλοποίησή του θα βασίζεται στις αρχές της δημοκρατικότητας, της συμπεριληπτικότητας και της ενεργού συμμετοχής.

Οι βασικοί στόχοι του Έτους Νεολαίας, όπως αποφασίστηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, είναι: Πρώτο, η προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής και της ενεργού συμμετοχής των νέων και των οργανώσεών τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Δεύτερο, η βελτίωση των πολιτικών που επηρεάζουν τους νέους. Τρίτο, η ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων για διευκόλυνση της ένταξής τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Τέταρτο, η δημιουργία ευκαιριών επιχειρηματικής πρωτοβουλίας των νέων. Πέμπτο, η προώθηση της συμπερίληψης και των ίσων ευκαιριών και έκτο, η ενίσχυση της ψυχικής υγείας των νέων, κάτι που είναι πολύ ψηλά και στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την Απόφασή μας σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, Εθνικός Συντονιστής για την υλοποίηση του Έτους Νεολαίας 2024 ορίζεται ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ). Ο ΟΝΕΚ θα συντονίσει τη διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου Δράσης που θα συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες που θα ενταχθούν στη δράση του Οργανισμού. Δραστηριότητες, οι οποίες θα υλοποιηθούν από τα Υπουργεία και τις Υπηρεσίες του Κράτους, καθώς και πρωτοβουλίες που θα συμφωνηθούν μέσω διαβούλευσης με τους νέους και θα υποστηριχθούν χρηματοδοτικά από τον ΟΝΕΚ.

Επιπρόσθετα, θα μεριμνήσει για την ενεργό συμμετοχή και την εμπλοκή των νέων, των οργανώσεων νεολαίας, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων συναφών ενδιαφερόμενων μερών στη διαμόρφωση και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έτους, διασφαλίζοντας τη διατομεακή προσέγγιση και την οριζόντια συνεργασία.

Τέλος, θα υποστηρίξει δράσεις για τη δημοσιοποίηση όλων των πιο πάνω κατά τη διάρκεια του έτους και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της παρακαταθήκης που θα αφήσει αυτό το Έτος προς όφελος της νεολαίας.

Για την επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, αποφασίστηκε η συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής που θα έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τον Οργανισμό Νεολαίας. Στην επιτροπή αυτή θα συμμετέχει εκπρόσωπος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, εκπρόσωπος του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης και ο Επίτροπος του Πολίτη ή εκπρόσωπός του.

Συνεπώς, σήμερα είχαμε την επικύρωση του ορισμού του έτους 2024 ως έτους Νεολαίας για την Κύπρο, αλλά και του Συντονιστή και της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Έτσι, μας δίνονται οι ευκαιρίες να δράσουμε και στον τομέα της νεολαίας πιο καταλυτικά, ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουμε στο Πρόγραμμα Διακυβέρνησης αλλά και ευρύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Στη συνέχεια, η κ. Μιχαηλίδου, απαντώντας σε ερώτηση για το πότε θα έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό αναφορικά με τις δράσεις για το Έτος Νεολαίας, σημείωσε: «Ήδη εξουσιοδοτείται από σήμερα ο Οργανισμός Νεολαίας να φέρει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης. Γι’ αυτό και έχουμε θεσμοθετήσει το 2024 ως Έτος Νεολαίας. Εντός των επόμενων εβδομάδων θα έχουμε στα χέρια μας ένα πλάνο το οποίο θα είναι και προϊόν της διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».